Beleidsplan
Stichting Vrienden van El-Shadai

 

Werkzaamheden

In de statuten staar hierover het volgende:

“Het werven van financiële middelen ter ondersteuning van El-Shadai Family Foster Home in Oeganda (Bugembe). Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”

Hierbij zal de ondersteuning in eerste instantie met name bestaan uit het bijdragen aan het schoolgeld en levensonderhoud van kinderen.

  

Geldwerving

Wij werven het geld via vaste sponsors binnen onze familie- en kennissenkring.

 

Vermogensbeheer

Het vermogen staat op een bankrekening die door de penningmeester wordt beheerd. De penningmeester voert de financiële administratie en houdt bij of alle toezeggingen binnenkomen. Na afloop van elk jaar wordt door de penningmeester een jaarrekening opgesteld. Deze wordt door het bestuur vastgesteld.


Wie/wat we steunen

Wij ondersteunen jongeren van El-Shadai in de kosten van hun vervolgopleiding. Daarnaast ondersteunen wij vier kinderen/jongeren via Sharifa in de kosten van hun basis- of middelbaar onderwijs of in hun vervolgopleiding.

Deze ondersteuning omvat niet slechts de schoolgelden, maar ook de huisvesting en voeding wanneer een scholier of student ter plekke verblijft. Daarnaast vindt ook ondersteuning plaats voor overige benodigdheden, zoals laptops, gereedschappen en schrijfgerei.

In principe wordt het El-Shadai Family Home niet meer ondersteund in hun algemene kosten. In geval van een goed plan en goede afstemming over de noodzakelijke verantwoording, kan het bestuur besluiten wel ondersteuning te geven in de algemene kosten. Indirect vindt wel ondersteuning plaats in de algemene kosten, omdat jongeren die een vervolgopleiding worden ondersteund met huisvesting en voeding ter plekke.

Overige steunverzoeken zijn ter beoordeling aan het bestuur.


Besteding van het vermogen
Per kind/jongere wordt een budget vastgesteld. Regelmatig wordt afgestemd of dit budget nog voldoende is. Eventuele verhogingen worden afgestemd met de sponsor(en). Als de sponsor niet akkoord gaat met de verhoging, wordt het tekort aangevuld vanuit de algemene middelen van de Stichting of er wordt voor dit deel een nieuwe sponsor gezocht.

Sponsorbedragen worden aan het begin van elke schooltermijn overgemaakt. Het exacte moment verschilt hierbij per school. Met betrekking tot jongeren van El-Shadai wordt het geld via Agnes of rechtstreeks aan de jongere verstrekt.

De kosten van de Stichting zullen zoveel mogelijk vanuit de algemene giften worden betaald.

 

Website
Via de website worden (potentiële) sponsors en andere geïnteresseerden geïnformeerd over de activiteiten van de Stichting en over El-Shadai.

 

Terugkoppeling sponsoren en geïnteresseerden
De gesponsorde jongeren zullen ons met enige regelmaat (minstens één keer per jaar) moeten informeren over de voortgang van hun studie. Hierover zullen wij de betreffende sponsors berichten.

Ook verspreiden we twee à drie keer per jaar een nieuwsbrief, waarbij we de sponsors en andere geïnteresseerden op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

 

Toekomstvisie

Communicatie met de jongeren structureren.

Communicatie met de sponsors structureren.

We willen een kleinschalige organisatie blijven.

De huidige gesponsorde jongeren zullen we blijven ondersteunen totdat zij een beroepsopleiding hebben afgerond.

We staan open voor de sponsoring van andere jongeren binnen El-Shadai, wanneer de financiële middelen hiervoor aanwezig zijn.

 


Beloningsbeleid

Er is geen personeel in dienst bij de stichting. Alle bestuursleden doen alles op vrijwillige basis. Er wordt geen beloning, in wat voor een vorm dan ook, verstrekt.   

 


Jaarverslagen

 

Om te verantwoorden wat we doen, vind je hieronder de jaarverslagen.

 

 

BijlageGrootte
VvES jaarverslag 2009-2010.PDF177.93 KB
VvES jaarverslag 2011.PDF199.03 KB
VvES jaarverslag 2012.PDF93.4 KB
VvES jaarverslag 2013.pdf347.45 KB
VvES Jaarverslag 2014.pdf208.3 KB
VvES Jaarverslag 2015.pdf167.56 KB